Begrippenlijst
 

Niet alleen op de KP, maar ook in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt over het algemeen veel gestrooid met allerlei afkortingen en vaktermen. 
In mijn verhaal zal ik zelf ook gebruik maken van het psychiatrische vakjargon en ook vooral KP-termen, dus voor het overzicht volgt hier een lijst met een korte uitleg bij enkele begrippen die in mijn verhaal voor kunnen komen. (Graag had ik tijdens mijn afstemming ook zo'n lijst gehad.)

Als je nog een term of begrip mist in deze lijst, of als bijvoorbeeld je een vraag hebt, neem dan gerust contact met mij op.
(Het contactformulier vind je onderaan de pagina 'over'.)


 

 

KP-termen

 

 • Afdelingsvergadering - Programma op de maandagochtend waar alle commissies laten terughoren wat zij in hun vergaderingen hebben besproken en waar vergaderd kan worden over huishoudelijke thema's rondom de KP. Hierbij zijn alle jongeren en alle sociotherapeuten aanwezig + de afdelingsmanager van de KP. 
   

 • Cadeau-pot - één persoon per leefgroep is verantwoordelijk voor het inzamelen, bewaren en verstrekken van geld voor cadeaus. Het gaat om cadeaus voor verjaardagen en het afscheid nemen van de leefgroep of daggroep. 
   

 • Insteekcommissie - Commissie dat zich bezig houdt met nieuwe opnames. Zij vullen tijdens de afstemming van een jongere een formulier in, om uiteindelijk een advies te geven aan de staf over wat zij denken dat de best passende therapiegroep zou zijn voor de desbetreffende nieuwe jongere. 
   

 • de Kookpot (+ uitleg Uitzondering) - één persoon per leefgroep is verantwoordelijk voor het kookgeld. Elke maandagochtend in de koffiepauze is het de verantwoordelijkheid van deze jongere om samen met afdelingsmanager Joke uit te rekenen hoeveel jongeren er op de groep zijn. Per jongere wordt er 3,50 aan kookgeld verstrekt (alleen voor het avondeten). Als er 7 jongeren in de leefgroep zitten, bewaart deze jongere dus 24,50 in de kookpot en is het zijn/haar taak dit bedrag zo goed mogelijk over de week te verdelen. Wanneer er nog geld over is van de vorige week (als er zuinig boodschappen is gedaan), kan dit geld gebruikt worden voor een uitzondering. Om de week mag een leefgroep 1 uitzondering aanvragen bij de dagafronding van de vorige avond. Dat betekent dat zij dan bijvoorbeeld eten mogen bestellen, zoals pizza, patat of chinees. Ook pannenkoeken gelden echter als uitzondering.
   

 • KP -  Afkorting voor Klinische Psychotherapie.
   

 • Meepo - Meeting point, oftewel de gezamenlijke ruimte tussen de leefgroepen in.
   

 • PB - Patiëntenbespreking
  Vergadering met alleen stafleden (alle (socio-)therapeuten en de psychiater).
   

 • PSM - Patiënt Staff MeetingVergadering in de Meepo waarbij alle (socio-)therapeuten (inclusief de psychiater) en jongeren aanwezig zijn en 'motto's' bespreken die elke leefgroep met elkaar voor elke PSM bedenkt. Deze motto's gaan over thema's die op dat moment leven op de KP, zoals bijvoorbeeld een bepaalde gebeurtenis, sfeer of een verzoek.
   

 • Voedingscommissie - Commissie dat verantwoordelijk is voor de 'vers-lijst'; oftewel de lijst waarop o.a. brood, beleg, zuivel en fruit besteld kan worden. Ook zijn zij degenen die de kratten met de geleverde bestellingen vanuit het hoofdgebouw weer over de leefgroepen en daggroep verdelen a.d.h.v. de vers-lijst. Verder is het hen taak om in de gaten te houden of de leefgroepen wel gezond genoeg eten (a.d.h.v. de schijf van vijf).
   

 • WVC - Wonen- en vrijetijdscommissie
  Commissie dat zich bezig houdt met het dagelijks leven op de KP. Zij zijn verantwoordelijk voor de kamerindeling, de kamercontrole op vrijdagmiddag, het uitdelen van 'kruisjes' en consequenties bij te laat komen of het niet goed uitvoeren van corvee, maar ook afdelingsfeesten. Ook heeft per week één iemand van deze commissie de sleutel van het 'hobbyhok' in beheer, zodat jongeren die gebruik van het hok willen maken deze bij hem/haar kunnen ophalen. Om 20:00 uur 's avonds moet het hobbyhok weer dicht i.v.m. geluidsoverlast (van andere afdelingen van de instelling die grenzen aan de KP).

 

 

Algemene termen

 • Creatieve therapie/Beeldende therapie
  Beeldende therapie is een behandelmethode voor mensen met psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. De therapie is er op gericht veranderings-, ontwikkelings-, stabilisatie- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen. Beeldende middelen, zoals schildertechnieken, houtbewerking, steen, klei, textiel en digitale media, vormen de basis van het beeldend therapeutisch werken. Hierbij worden technieken toegepast uit de beeldende kunst, zoals werken met symbolen en rituelen. Daarnaast worden technieken gehanteerd die gericht zijn op de beleving, zoals toevalstechnieken en geleide fantasie.
  Bron: Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie. (2009, april 11). Beeldende Therapie. Opgehaald van Beeldende Therapie: http://www.beeldendetherapie.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=61
  N.B.: op de KP noemden we deze therapie 'creatieve therapie'. De afgesproken term door de landelijke beroepsvereniging voor deze vaktherapie is echter 'beeldende therapie'.

 

 • DSM-IV (/ DSM 5) - Diagnostic Statistic Manual of Mental Disorders
  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM) is een Amerikaans handboek voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen dat in de meeste landen als standaard in de psychiatrische diagnostiek dient. De vorige versie (uit 2000) was een tekstrevisie van de vierde editie, aangeduid als DSM-IV-TR. In mei 2013 is deze opgevolgd door de DSM-5.De DSM was noodzakelijk geworden om een einde te maken aan de zeer grote internationale spraakverwarring in de literatuur over psychische aandoeningen. Termen als "depressie" of "psychose" werden door verschillende auteurs heel anders ingevuld en waren vaak ook nationaal gekleurd.Zo kon met de DSM veel meer eenheid gebracht worden in diagnosen: het was nodig om alle symptomen duidelijk te omschrijven, en precies te definiëren welke symptomen kunnen voorkomen bij een ziektebeeld, en hoeveel symptomen aanwezig dienen te zijn, voordat er gesproken kan worden van een bepaald syndroom of ziektebeeld bij een patiënt.
  Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders

 

 • Groeps(psycho)therapie
  Groepspsychotherapie, ook wel kortweg groepstherapie genoemd, betekent niets anders dan therapie of psychotherapie in groepsverband. Net zoals in individuele therapie wordt er in groepstherapie aandacht besteed aan psychische problemen. Er wordt gesproken over de klachten waar cliënten mee zitten, en mogelijke oplossingen worden onderzocht. De oplossingen en oefeningen die ook bij individuele therapie aan bod komen, kunnen in groepstherapie tot op zekere hoogte tijdens de therapie zelf plaats vinden. Situaties die zich in het dagelijks leven voordoen, kunnen door het contact met anderen ook binnen de groepstherapie ontstaan. Door tijdens de therapie met anderen te communiceren, kunnen er emoties zoals herkenning, boosheid of sympathie ontstaan. Groepsleden kunnen op deze manier als voorbeeld voor elkaar dienen en elkaar steunen.
  Bron: Therapiehulp. (2011). Groepstherapie. Opgehaald van Therapiehulp: http://www.therapiehulp.nl/therapie/psychotherapie/groepstherapie

 

 • PMT - Psychomotorische Therapie
  Psychomotorische therapie is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten en problemen. Klachten zoals somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetproblemen of burn-out hebben ook een lichamelijke kant. Daarom richt een psychomotorisch therapeut zich speciaal op wat uw lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, uw manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving.
  Bron: Psychomotorische Therapie. (sd). Opgeroepen op september 10, 2013, van Federatie Vaktherapeutische Beroepen: http://www.vaktherapie.nl/pages/nl/over_vaktherapie/info_vaktherapie_en_creatieve_therapie/psychomotorische_therapie

   

   

 • Psychiater
  Een psychiater is een arts die zich na een studie geneeskunde heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. De opleiding tot psychiater is alleen toegankelijk voor artsen. In de opleiding tot psychiater is de complete opleiding tot psychotherapeut geïntegreerd. Een psychiater beschikt dus over therapeutische kennis op het niveau van een psychotherapeut. In tegenstelling tot de psycholoog en psychotherapeut mag een psychiater naast het geven van een psychotherapeutische behandeling ook medicijnen voorschrijven. Daarom behandelt een psychiater vaak psychische klachten waarbij medicijnen een belangrijke rol spelen in de behandeling, zoals bijvoorbeeld schizofrenie, verslaving, persoonlijkheidsstoornis, psychose, dwangstoornis en bipolaire stoornis.
  Bron: Therapiehulp. (2011). Therapeut soorten. Opgehaald van Therapiehulp: http://www.therapiehulp.nl/therapie/info/therapeut-soorten

 

 • Psychodrama
  Psychodrama is een actiegerichte psychotherapeutische methodiek die in de eerste helft van de 20e eeuw door J. L. Moreno werd ontwikkeld. Ze wordt bij voorkeur toegepast als groepstherapeutische methode, maar kan ook individueel en bij de behandeling van systemen en paren worden gebruikt. Buiten de psychotherapie worden psychodramatechnieken in training, supervisie en coaching toegepast, zowel binnen het onderwijs als in organisaties.Kern van de methode is het psychotherapeutisch werken met verbeeldingen van de relaties die mensen hebben met belangrijke anderen in hun wereld, inclusief de bijbehorende rollen en interacties. Dat gebeurt door middel van speciaal ingerichte rollenspelen, zogenaamde psychodrama’s, die de mentale krachten achter het menselijk handelen, vooral gedachten, emoties en gevoelens, toegankelijk maken voor exploratie en reflectie. De toegankelijkheid wordt mede bewerkstelligd door de rol die het lichaam speelt bij actie en spel.
  Bron: Psychodrama Opleiding. (2013, september 10). Wat is psychodrama. Opgehaald van Psychodrama Opleiding: http://www.psychodrama-opleiding.nl/psychodrama.html
  N.B. Psychodrama behoort als behandelvorm tot de categorie psychotherapieën, niet te verwarren met dramatherapie dat een andere behandelvorm is behorende tot de categorie vaktherapieën. (zie ook het begrip 'vaktherapie' in deze lijst)

 

 • Psychotherapeut
  Een psychotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, vaak in de persoonlijkheid gewortelde psychische klachten. De behandeling door een psychotherapeut kan zowel klachtgericht als persoonsgericht zijn. De psychotherapeut biedt een behandeling die vaak intensiever en langduriger is dan die van bijvoorbeeld de eerstelijnspsycholoog of de GZ-psycholoog. Een psychotherapeut heeft zowel aandacht voor de sociale omgeving van de cliënt als voor de cliënt als individu. De psychotherapeut heeft na het afronden van een studie psychologie, geneeskunde, pedagogiek of maatschappelijk werk een erkende opleiding tot psychotherapeut gevolgd.
  Bron: Therapiehulp. (2011). Therapeut soorten. Opgehaald van Therapiehulp: http://www.therapiehulp.nl/therapie/info/therapeut-soorten

 

 • Sociotherapie
  Klinische sociotherapie richt zich vooral op het begeleiden, oefenen en trainen van de jongeren en jongvolwassenen in hun dagelijks functioneren en interactie op de leefgroep. Dagklinische sociotherapie richt zich op ondersteunen bij het functioneren van de jongeren buiten de (dag)kliniek. Dan staan resocialiserende doelstellingen meer op de voorgrond.
  Bron: Triversum. (2013). KP de Spiegel. Opgehaald van Triversum:http://www.triversum.nl/smartsite.shtml?id=56537

 

 • Vaktherapie
  Onder vaktherapieën worden verstaan: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie.
  Bron: Federatie Vaktherapeutische Beroepen. (sd). Wat is vaktherapie. Opgeroepen op september 10, 2013, van Federatie Vaktherapeutische Beroepen: http://www.vaktherapie.nl/pages/nl/over_vaktherapie/info_vaktherapie_en_creatieve_therapie

  N.B. De oude benaming voor vaktherapieën (tot 2006) was 'creatieve therapie'.

 

 

Psychische problemen

 • Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS)
  Borderline persoonlijkheidsstoornis (kortweg: borderline) kenmerkt zich door sterke wisselingen in stemmingen, gedachten en gedrag. Mensen met borderline hebben symptomen als impulsief zijn, vaak zwart-wit denken en extreem reageren. Relaties zijn vaak moeilijk te onderhouden, en wisselen ook sterk. Er worden geen verschillende typen borderline persoonlijkheidsstoornissen onderscheiden.Mensen met borderline kunnen echter wel verschillen in de mate waarin ze bepaald gedrag vertonen (zoals extraversie, neuroticisme).
  Bron: Trimbos instituut. (2011, juni 9). Borderline persoonlijkheidsstoornis. Opgehaald van Trimbos instituut: http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/borderline-persoonlijkheidsstoornis

 

 • Depressie
  Een depressie is een aandoening die valt onder de 'stemmingsstoornissen'. Het is een ziekte van de stemming en gevoelens. Van een depressieve stemming is sprake als er gedurende een langere periode een abnormale somberheid bestaat en/of een abnormale lusteloosheid, verlies van interesse of een onvermogen om ergens van te genieten. Er bestaan verschillende subtypen van depressie.Er kunnen verschillende oorzaken van depressie aanwezig zijn. Sommige mensen hebben aanleg voor depressie, maar ook de afwezigheid van (zon)licht in de winterperiode, negatieve (sociale) ervaringen, gebeurtenissen in de jeugd en hormonale ontregelingen kunnen een oorzaak zijn. Een depressie kan ook 'zomaar' voorkomen. Juist het gebrek aan een duidelijke reden is vaak frustrerend voor iemand met een depressie. Dit in combinatie met het feit dat een depressie meestal niet aan de buitenkant van een persoon is te zien, geeft vaak een onbegrepen gevoel.

  Bron: GGZ groep. (2012). Opgehaald van Depressie: http://www.depressie.nl/wat-is-depressie/Klik hier voor meer info.
   

 • Dissociatie (afweermechanisme)
  Dissociatie is een geestesgesteldheid waarin bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk niet 'oproepbaar' zijn of minder samenhang vertonen. Letterlijk betekent dissociatie 'ontkoppeling' of 'uiteenvallen'.Een dissociatieve stoornis is te herkennen aan:Amnesie, bijvoorbeeld 'gaten' in je geheugen, jezelf aantreffen op een onbekende plaats en niet weten hoe je daar gekomen bent, dingen vinden die je niet thuis kunt brengen.Depersonalisatie, bijvoorbeeld gevoelens van vervreemding van jezelf, jezelf van een afstandje kunnen zien, het gevoel hebben dat wat er gebeurt onwerkelijk is, veranderingen in waarneming van het eigen lichaam.Derealisatie, bijvoorbeeld je omgeving als onwerkelijk beleven, vrienden of familie niet herkennen.Identiteitsverwarring of identiteitswijziging, bijvoorbeeld interne strijd, verwarring over wie je bent, handelen als een andere persoon.Naast deze primaire dissociatieve symptomen worden soms ook andere klachten genoemd die mensen met een dissociatieve stoornis ervaren, zoals sterke stemmingswisselingen, terugkerende depressieve symptomen en suïcidaliteit. Problemen met agressieregulatie, zoals terugkerend zelfdestructief gedrag, en een chaotische levensstijl worden genoemd. Ernstige eet- en slaapproblemen komen vaak voor, evenals klachten als flauwvallen, pseudo-epileptische insulten en conversies.
  Bron: Parnassia groep. (sd). Opgeroepen op september 10, 2013, van Palier: http://www.palier.nl/237/Dissociatie.html

   

 • Persoonlijkheidsstoornis (PS)
  'Persoonlijkheidsstoornissen' is een categorie van psychische aandoeningen in het DSM-IV-TR, die gekenmerkt wordt door een star en duurzaam patroon van gedachten, gevoelens en gedragingen die binnen de cultuur van de betrokkene duidelijk afwijkt van de verwachtingen.Er zijn verschillende persoonlijkheidsstoornissen, onderverdeeld in 3 clusters.

  Bron: Trimbos instituut. (2012, augustus 13). Persoonlijkheidsstoornissen. Opgehaald van http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/persoonlijkheidsstoornissen Klik hier voor meer info
  N.B. In de DSM 5 (gepubliceerd in mei 2013) zijn enkele wijzigingen getroffen in de categorie persoonlijkheidsstoornissen. 

 

 • PTSS - Post Traumatische Stress-Stoornis
  Een posttraumatische stress-stoornis (ptss) is een psychiatrisch syndroom dat kan ontstaan als een trauma niet goed verwerkt wordt. Dit syndroom valt in de DSM-IV onder de categorie angststoornissen.Een schokkende gebeurtenis kan een verstoring van het psychobiologische evenwicht veroorzaken. Mensen blijven ingesteld op gevaar. De angst is permanent. Deze toestand verstoort hun dagelijkse leven, met als mogelijke gevolgen: chronische stress, overmatige waakzaamheid en lichamelijke klachten.
  Bron: Trimbos instituut. (2011, juni 14). Posttraumatische stress-stoornis. Opgehaald van Trimbos Instituut: http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/posttraumatische-stress-stoornis

 

 

Dit verhaal is gebaseerd op een waargebeurd verhaal; mijn verhaal. In verband met privacy zijn de personages en gebeurtenissen geanonimiseerd en gefictionaliseerd.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now